Regulamin świadczenia usług TWISTO

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zainteresowanie usługami Twisto, dzięki czemu będzie Ci wygodniej i łatwiej z nich korzystać. Korzystaj z usług Twisto, by z pomocą Produktu Twisto robić wygodne i szybkie zakupy internetowe towarów i usług od wybranych partnerów handlowych, którzy współpracują z Twisto. Przed skorzystaniem z naszych usług prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem korzystania z usług.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Twisto klientom za pośrednictwem stron internetowych. W szczególności Regulamin opisuje:

1) typy i zakres usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych;

2) warunki świadczenia usług, w tym:

a) warunki techniczne, konieczne do współpracy w ramach systemu teleinformatycznego Twisto;

b) zakaz wprowadzania nielegalnych treści na strony internetowe przez Klienta;

3) warunki zawierania, modyfikowania i rozwiązania niniejszego Regulaminu;

4) reklamacje i procedurę alternatywnego rozstrzygania sporów.

1.2 Niniejszy regulamin został wydany na gruncie i stosownie do postanowień artykułu 8 ustęp 1 punkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1219)

 

2. Definicje Poniższe pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie zgodne z poniższą definicją:

1) Wniosek oznacza wniosek zgłoszony przez Klienta do Twisto przez konto Twisto dotyczący Produktu lub Usług;

2) Klient oznacza osobę fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zainteresowaną korzystaniem z usług;

3) Treści oznaczają wszystkie informacje i materiały znajdujące się na stronie dostępnej dla Klienta;

4) Partner handlowy oznacza sprzedawcę współpracującego z Twisto, od którego Klient nabywa towary lub usługi dzięki funkcjonalnościom Produktu. Aktualna lista partnerów handlowych znajduje się na Stronach Internetowych

5) Produkt oznacza kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 20122 roku, zawarty przez Twisto i Klienta, na podstawie którego Twisto wypłaca Partnerom Handlowym pieniądze za towary lub usługi w imieniu Klienta, nabyte przez niego od danych partnerów handlowych, pozwalający Klientowi na odroczenie rzeczywistego terminu zapłaty za dane towary i usługi o okres wskazany w Produkcie;

6) Proces rejestracji oznacza czynności wykonywane przez Klienta w celu założenia konta Twisto, polegające na określeniu loginu i hasła do konta Twisto, identyfikacji i weryfikacji;

7) Usługi oznaczają usługi świadczone przez Twisto Klientom przez Strony Internetowe;

8) Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Twisto;

9) Twisto oznacza spółkę działającą pod firmą handlową Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000689624, numer identyfikacji podatkowej 9512442875, REGON 367977970, kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych Komisji Nadzoru Finansowego z numerem RIP000456;

10) Konto Twisto oznacza osobisty panel administracyjny Klienta dostępny na Stronach Internetowych zakładany w momencie rejestracji, pozwalający Klientowi na korzystanie z Usług, Produktu i pobieranie Wniosku;

11) Strony Internetowe oznaczają strony internetowe należące do Twisto, znajdujące się na domenie https://www.twisto.pl/.

 

3. Typy i zakres usług świadczonych przez Twisto za pośrednictwem stron internetowych

3.1 Twisto z użyciem funkcjonalności Stron Internetowych świadczy Usługi wymagające i niewymagające założenia konta Twisto.

3.2 Usługi niewymagające założenia konta Twisto to:

1) dostęp, przeglądanie i pobieranie Treści przez Klienta, w tym informacji marketingowych, informacji na temat Produktu, a także szablonów dokumentów prawnych znajdujących się na Stronach Internetowych.

3.3 Usługi wymagające założenia konta Twisto lub związane z zakładaniem konta Twisto to:

1) założenie i prowadzenie konta Twisto przez Klienta;

2) zamówienie Produktu przez Klienta;

3) zgłaszanie Wniosków przez konto Twisto;

4) dostęp i przeglądanie informacji dotyczących aktualnego stanu zobowiązań Klienta wynikających z Produktu, w tym listy zawartych transakcji, wydanych kwot, kwot do zwrotu, kwot należnych, daty zwrotu;

5) dostęp i przeglądanie informacji dotyczących metody zwrotu pieniędzy, numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona dana kwota;

6) dostęp i przeszukiwanie informacji dotyczących funkcjonalności odroczenia płatności, w tym prowizji za odroczenie i okresu odroczenia

7) aktualizowanie danych osobowych i kontaktowych Klienta przez konto Twisto;

8) dostęp, przeszukiwanie i pobieranie Treści – dokumentacja prawna dotycząca Produktu udostępniana Klientowi, zawierająca wszystkie istotne dane na temat stosunku prawnego między Klientem i Twisto;

9) informowanie Klienta o promocjach i ofertach dotyczących Produktu.

 

4. Korzystanie z Usług

4.1 W celu skorzystania ze wszystkich dostępnych usług przez Strony Internetowe, Klient musi posiadać komputer lub telefon komórkowy z zainstalowanym:

1) dostępem do Internetu;

2) kamerą internetową;

3) zainstalowaną najnowszą dostępną wersją jednej z następujących wyszukiwarek: Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari;

4) aktywnymi Cookies i obsługą Java Script;

5) zainstalowanym darmowym programem Adobe Acrobat Reader DC;

4.2 Ponadto zaleca się, by Klient zainstalował zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall na panelu administratorskim na swoim komputerze w celu optymalizacji korzystania z Usług.

4.3 Jeżeli urządzenia Klienta nie spełniają wymogów wskazanych w ustępie 4.1 i 4.2, Twisto nie gwarantuje prawidłowego działania Stron Internetowych i korzystania z Usług.

4.4 Klient będzie korzystać ze Stron Internetowych i Usług dostępnych na tych stronach w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.

4.5 Klient nie będzie umieszczać na Stronach Internetowych nielegalnych treści ani złośliwego oprogramowania.

4.6 Ponadto dane przekazywane przez Klienta, w tym jego dane osobowe przekazane na Strony Internetowe będą zgodne z prawdą, aktualne i nie będą wprowadzać w błąd.

4.7 Jeżeli Klient umieści na Stronach Internetowych informacje lub treści, które Twisto może uznać za obraźliwe lub niestosowne, niezgodne z prawem lub naruszające prawo, Twisto zastrzega sobie prawo do usunięcia tego typu informacji lub treści bez uprzedniej zgody Klienta.

 

5. Konto Twisto

5.1 Klient w celu korzystania z Produktu musi założyć sobie konto Twisto. Założenie konta Twisto i złożenie wniosku o Produkt odbywają się równocześnie w ramach procesu Rejestracji.

5.2 Konto Twisto może założyć Klient, który spełnia następujące warunki:

1) ma ukończone 18 lat;

2) w przypadku obywateli RP - posiada adres zameldowania i zamieszkania w Polsce (obywatel Polski);

3) w przypadku obywateli EU - posiada adres zamieszkania w Polsce;

4) w przypadku obywateli krajów innych niż Polska lub UE - posiada pozwolenie na trwały pobyt w Polsce i adres korespondencyjny w Polsce;

5) zakłada konto Twisto w celach prywatnych, niekomercyjnych;

6) wobec Klienta nie jest toczone postępowanie upadłościowe, egzekucyjne ani zabezpieczające.

5.3 W celu założenia konta Twisto Klient musi przejść przez proces Rejestracji zgodnie z instrukcjami i wytycznymi przekazywanymi w trakcie procesu Rejestracji. Proces Rejestracji składa się z określenia loginu i hasła dla konta Twisto, fazy identyfikacyjnej i weryfikacyjnej.

5.4 W fazie identyfikacyjnej Klient zostaje poproszony o przekazanie Twisto następujących danych:

1) imię i nazwisko

2) numer telefonu komórkowego

3) data urodzenia

4) narodowość

5) adres stałego zamieszkania

6) alternatywny adres dla dostawy karty przez kuriera (jeżeli Twisto oferuje opcję przedpłaconej karty)

7) miesięczny limit żądanego kredytu

8) wykształcenie

9) stan cywilny

10) liczba dzieci na utrzymaniu

11) miesięczne zarobki

12) miesięczne wydatki.

5.5 Następnie Klient zostanie poproszony o przejście procesu weryfikacji. Proces weryfikacji polega na weryfikacji tożsamości na podstawie wizerunku twarzy i weryfikacji danych osobowych Klienta, wprowadzonych na koncie bankowym Klienta.

5.6 Weryfikacja tożsamości na podstawie wizerunku twarzy polega na pokazaniu przez Klienta twarzy wraz z rewersem i awersem dowodu tożsamości Klienta przed kamerą internetową, dzięki czemu wyznaczony pracownik Twisto będzie w stanie dokonać weryfikacji tożsamości Klienta online. Twisto może również poprosić Klienta o pokazanie do kamery internetowej innego dowodu tożsamości, np. prawa jazdy, paszportu czy aktu urodzenia, zawierającego dane Klienta, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, płeć.

5.7 Weryfikacji danych Klienta przez konto bankowe Klient dokonuje albo:

1) wykonując kontrolny przelew bankowy 1 PLN na konto bankowe Twisto, podane Klientowi w trakcie procesu Rejestracji;

2) albo wykorzystując usługę informacji o koncie w ramach procesu Rejestracji oferowaną przez zewnętrznego usługodawcę, współpracującego z Twisto.

5.8 Po pomyślnej identyfikacji i weryfikacji Twisto przesyła e-maila z potwierdzeniem na pocztę e-mailową Klienta, zgłoszoną w ramach procesu Rejestracji z prośbą, by Klient kliknął link znajdujący się w e-mailu, jeżeli chce otworzyć konto Twisto. Po kliknięciu zostanie otwarte konto Twisto i proces Rejestracji zostaje pomyślnie zakończony.

5.9 Założenie konta Twisto jest niezależne od wniosku o Produkt. Przyznanie Produktu zależy od tego, czy Klient spełni wymogi opisane w ustępie 6, zwłaszcza wymogi w zakresie zdolności kredytowej.

5.10 Twisto prowadzi i dba od strony technicznej o konto Klienta Twisto bezpłatnie i przez czas nieokreślony.

5.11 Konto Twisto nie jest kontem płatniczym. To panel administratorski ułatwiający Klientowi korzystanie z Produktu i Usług. Konto Twisto pozwala Klientowi na korzystanie z Usług zgodnie z tym, co wskazano w punktach 3.3.2 – 3.3.9 niniejszego Regulaminu.

5.12 Każdy Klient może utworzyć wyłącznie jedno konto Twisto.

5.13 Konta Twisto nie można udostępniać osobom trzecim. Osoby trzecie nie mogą mieć dostępu do konta Twisto Klienta. Za ewentualne negatywne skutki udostępnienia danych dostępowych do konta Twisto przez Klienta osobom trzecim odpowiada Klient.

 

6. Produkt

6.1 Klient zgłasza wniosek o Produkt w ramach procesu Rejestracji. Dla celów zgłoszenia wniosku o Produkt, przejście przez Klienta przez proces Rejestracji uważa się za równoznaczne ze złożeniem wniosku kredytowego.

6.2 Aby w ramach procesu Rejestracji został przyznany Produkt, Twisto ma obowiązek oceny zdolności kredytowej Klienta. Dla potwierdzenia zdolności kredytowej Klienta, jego wniosek kredytowy:

1) musi wskazywać limit kredytowy dla Produktu, którym dany Klient jest zainteresowany;

2) musi zawierać dane osobowe i finansowe wskazane w ustępie 5.4 niniejszego Regulaminu; 3) udzieli zgody, by Twisto przeprowadzało kontrole kredytowe w bazach danych zewnętrznych operatorów współpracujących z Twisto.

6.3 Twisto wykonuje kontrole zdolności kredytowej Klienta zgodnie z wewnętrzną metodologią oceny kredytowej Twisto, opartej na bazach danych należących do Twisto i operatorów zewnętrznych.

6.4 W razie negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Klienta przez Twisto w oparciu o dane z zewnętrznych baz, Twisto, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku przekaże Klientowi darmowe informacje na temat wyników kontroli i wskaże bazy danych, w których przeprowadzono kontrolę. Ponadto Twisto przekaże Klientowi informacje przewidziane przez art. 70a ust. 1 i 2 prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 roku.

6.5 Oceniając zdolność kredytową Klienta Twisto przeprowadza profilowanie danych Klienta i podejmuje zautomatyzowane decyzje w oparciu o artykuł 105a ust. 1, 1a, 1b prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 roku. Więcej informacji na temat profilowania i zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji oraz wynikających z tego praw Klienta można znaleźć w Klauzuli informacyjnej RODO Twisto.

6.6 Po weryfikacji zdolności kredytowej Klienta przez Twisto, w zależności od jej wyniku, Twisto akceptuje lub odrzuca wniosek kredytowy Klienta. Ponadto Twisto może wskazać inny limit kredytowy dla Produktu, który zdaniem Twisto będzie lepiej dopasowany do danego Klienta. Ostateczny limit kredytowy dla Produktu określa we własnej gestii Klient.

6.7 Po wybraniu limitu kredytowego dla Produktu przez Klienta, strony zawierają umowę w sprawie Produktu. Umowa w sprawie Produktu zostaje zawarta tak, że Twisto działające z upoważnienia Klienta otrzymanego w trakcie procesu Rejestracji, podpisuje Umowę w sprawie Produktu w imieniu obu stron z pomocą podpisu elektronicznego zweryfikowanego przez kwalifikowany certyfikat. Umowa w sprawie Produktu wchodzi w życie po podpisaniu i od momentu podpisania staje się wiążąca dla stron. Następnie Twisto prześle wszystkie odnośne dokumenty prawne na adres poczty e-mailowej Klienta, wprowadzony w trakcie procesu Rejestracji.

6.8 Klient może w pełni korzystać z Produktu od momentu wejścia w życie Umowy w sprawie Produktu. Produkt umożliwia Klientowi komfortowe opłaty za towary i usługi oferowane przez partnerów handlowych Twisto z użyciem limitu kredytowego Produktu oraz do limitu kredytowego Produktu. Więcej informacji na temat Produktu i jego charakterystyki można znaleźć w Umowie w sprawie Produktu.

6.9 Aktualna lista partnerów handlowych Twisto, od których Klient może nabywać towary lub usługi z pomocą Produktu, znajduję się na Stronach Internetowych.

 

7. Rozpoczęcie świadczenia i realizacja Usług

7.1 W odniesieniu do Usług wymienionych w ustępie 3.1 niniejszego Regulaminu:

1) Klient zacznie korzystać z Usług z momentem wejścia na Strony Internetowe i rozpoczęcia przeszukiwania Stron Internetowych.

2) Klient zakończy korzystanie z Usług w momencie zamknięcia i opuszczenia Stron Internetowych.

7.2 W odniesieniu do Usług wymienionych w ustępie 3.2 niniejszego Regulaminu:

1) Klient rozpoczyna korzystanie z Usług w momencie założenia konta Twisto zgodnie z postanowieniami ustępu 5 niniejszego Regulaminu;

2) Klient kończy korzystanie z Usług w przypadkach wymienionych w ustępie 7.3 i 7.4 niniejszego Regulaminu.

7.3 Klient może zrezygnować z konta Twisto w dowolnym momencie, przesyłając stosowne dyspozycje Twisto. Dyspozycje można przesłać w formie Wniosku lub na adres e-mailowy Twisto kontakt@twisto.pl. Konto Twisto zostanie natychmiast zamknięte, jednak każdorazowo nie wcześniej niż zostaną zapłacone wszystkie należne kwoty wynikające z Produktu.

7.4 Twisto może ukończyć świadczenie usług:

1) w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień ustępu 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 niniejszego Regulaminu.

2) z przyczyn technologicznych, organizacyjnych lub prawnych

3) w przypadku zakończenia działalności gospodarczej przez Twisto lub wycofania się z oferowania lub realizacji danego Produktu.

 

8. Prawa własności intelektualnej

8.1 Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie do Treści, stanowią wyłączną własność Twisto. Użytkownik może pobierać treści dostępne na Stronach Internetowych wyłącznie dla potrzeb osobistych, bez intencji o charakterze komercyjnym.

8.2 Znaki handlowe, logo, obrazy pokazywane na Stronach Internetowych to zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki handlowe należące do Twisto lub do których Twisto posiada tytuł prawny.

 

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Twisto jest administratorem danych osobowych Klienta.

9.2 Twisto przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9.3 Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym na temat rodzajów, celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych osobowych i praw Klienta związanych z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w Klauzuli informacyjnej RODO Twisto.

 

10. Reklamacje i procedury alternatywnego rozstrzygania sporów

10.1 Klient może wnosić do Twisto reklamacje odnośnie Usług świadczonych przez Twisto.

10.2 Klient może wnieść reklamację:

1) w formie pisemnej – pocztą lub osobiście w biurze Twisto;

2) ustnie – przez telefon lub osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w biurze Twisto;

3) w formie dokumentu lub elektronicznie – reklamację należy przesłać na adres e-mailowy Twisto reklamacje@twisto.pl.

10.3 W celu usprawnienia procedury rozpatrywania reklamacji Twisto Klient powinien uwzględnić w niej następujące informacje:

1) dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta;

2) opis sprawy;

3) zastrzeżenia dotyczące świadczonej Usługi;

4) żądanie lub oczekiwania odnośnie sposobu rozpatrzenia danej reklamacji.

10.4 Twisto niezwłocznie rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni od jej wniesienia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, kiedy rozpatrzenie reklamacji w ciągu 30 dni jest niemożliwe, Twisto poinformuje Klienta o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz poda spodziewaną datę rozpatrzenia reklamacji, która nie będzie dłuższa niż 60 dni od otrzymania reklamacji przez Twisto.

10.5 Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma na piśmie lub innym trwałym nośniku. Na prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona drogą e-mailową.

10.6 W przypadku ewentualnych sporów między Klientem i Twisto dotyczących Usług, w szczególności zaś wynikających z negatywnego rozpatrzenia reklamacji, stosownie do art. 35 ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst ujednolicony, Dz.U. 2016, poz. 892), Klient może wystąpić o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Organem kompetentnym do pozasądowego rozpatrzenia sporu jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje na temat zasad i procedury pozasądowego rozpatrywania sporów przez Rzecznika Finansowego można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych Rzecznika Finansowego pod adresem https://rf.gov.pl/

10.7 W celu rozstrzygnięcia sporu między Klientem i Twisto Klient może skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Platforma ODR to interaktywna strona internetowa umożliwiająca internetowe pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów handlowych lub umów o usługi, zawieranych przez konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców z siedzibą w UE. Platforma ODR jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr/.

 

11. Postanowienia końcowe

Niniejsze brzmienie Regulaminu obowiązuje od 19 sierpnia 2019.

11.1 Regulamin jest dostępny na Stronach Internetowych.

11.2 Twisto zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na bieżąco w razie wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) zmiany w prawie dotyczącej działalności Twisto, w szczególności takiej, która wpływa na prawa i obowiązki Klienta lub Twisto na gruncie niniejszego Regulaminu;

2) zmiany w wykładni prawa w wyniku orzeczeń wydanych przez sądy lub trybunały, decyzji administracyjnych wydanych przez właściwe organy administracyjne, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

3) wydanie nowych lub zmiana istniejących rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń właściwych organów administracyjnych, urzędów lub stowarzyszeń branżowych działających w branży Twisto;

4) zmiany na Stronach Internetowych lub w funkcjach konta Twisto, w szczególności zmiana lub wycofanie aktualnych funkcjonalności lub dodanie nowych funkcjonalności;

5) zmiany w Produktach, w szczególności zmiana lub wycofanie aktualnych Produktów lub dodanie nowych Produktów do aktualnej oferty;

6) zmiany organizacyjne lub technologiczne w Twisto, w szczególności mające zoptymalizować świadczenie Usług i serwis Klienta.

11.3 Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w następujący sposób:

1) przez zamieszczenie stosownych informacji na Stronach Internetowych na okres 14 dni licząc od daty zmiany Regulaminu. Informacje będą zawierać datę, od kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie oraz wykaz zmian wprowadzonych do Regulaminu;

2) w przypadku Klientów z dostępem do konta Twisto – przez przesłanie stosownych informacji na adres e-mailowy Klienta podany na koncie Twisto. Informacje będą zawierać datę, od kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie oraz wykaz zmian wprowadzonych do Regulaminu;

11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Pobierz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium